author photo

स्टेफेन हकिङ्ग

स्टेफेन हकिङ्ग  भौतिकशास्त्री हुन्